punt.gif (807 bytes)English version
 
Galerie Tuur

 
In Galerie Tuur, Straelseweg 77 in Venlo, kunt u een tentoonstelling bekijken van beeldend kunstenaars Yvonne Rooding en Arjen Markenstein. De galerie is te bezichtigen op zaterdagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur of op afspraak.
 
Galerie Tuur exposeert onder meer schilderijen, zeefdrukken en keramische sculpturen.

De laatste nieuwe werken van de kunstenaars worden altijd het eerst in Galerie Tuur geŽxposeerd.

 
Voor wie een voorproefje wil nemen op het werk van de beeldende kunstenaars Rooding en Markenstein kan ook op het Internet terecht en is van harte welkom in de virtuele Galerie Q. Hier wordt het werk uit een voorgaande periode van beide kunstenaars op een speelse manier gepresenteerd.

Yvonne Rooding

In de werken van Rooding is in de loop der jaren een ontwikkeling te zien waaruit een duidelijk schildersstijl ontstaan is die een argeloze toeschouwer nog wel eens op het verkeerde been wil zetten. De schilderijen vragen als het ware om twee keer bekeken te worden voordat aangevoeld wordt wat uitgebeeld is.

De stijl van Rooding typeert ze zelf als "etherisch abstract", maar dat abstracte valt wel mee. Duidelijke vormen, die associaties oproepen met golven, spiralen, vuur of zelfs DNA-structuren zijn te herkennen in het werk. Dit zijn de symbolen die zij als beeldtaal gebruikt om begrippen als liefde, manipulatie, integratie, contact of verwijdering uit te werken.

Het kleurgebruik is vaak de sleutel naar de herkenning en dat varieert van zacht harmonisch tot fel en hartstochtelijk, al naar gelang het uitgewerkte thema. Verder is het materiaalgebruik origineel. Het gebruik van rubber en andere gemengde technieken zorgt voor verrassende beelden.

Bezoek de website van Yvonne Rooding. Klik hier.

Arjen Markenstein

In de sculpturen van Markenstein vormen religie en erotiek een rode draad. In het keramische werk worden zowel hemelse als aardse elementen met elkaar samengevoegd. Dit leidt tot een duidelijke symboliek met een spanning tussen het sacrale en het wereldse.

Het accent van Markenstein ligt op het doorbreken van stereotypen, die hij afwisselend humoristisch, kritisch of cynisch verwerkt tot een nieuw beeld. Beelden met vleugels, revolvers die naar beneden wijzen, rode schoenen onder een habijt zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Symboliek die inderdaad heel werkelijk overkomt - of is het andersom?

De beelden worden opgebouwd uit dunne platen klei, die gevormd worden door middel van induwen en kloppen. Elk werk is dan ook een uniek exemplaar. Wie de werken van dichtbij bekijkt ziet onmisbaar de vingerafdrukken van Markenstein. Hij polijst het oppervlak bewust niet glad om de kracht en spanning van de huid te benadrukken, wat nog extra zichtbaar wordt door het inwassen met oxides.

Galerie Tuur
Tel. 077-3513908  of  077-3516861
Straelseweg 77,  5911 CM  Venlo
Email: galerietuur@yvonnerooding.com

 


 
 

Zo bereikt u Galerie Tuur:

Vanaf het station Venlo:

Bij het verlaten van het NS-station loopt u naar links en steekt u over naar het vvv kantoor (Koninginneplein). Als u hiervoor staat neemt u de weg rechts ervan. Deze volgt u langs het postkantoor af (Keulsepoort) en volgt de weg (Parade). Net voor de kerk (die aan de linkerkant ligt) gaat u naar rechts (Grote Kerkstraat). Deze weg alsmaar volgen en dan komt u via de Martinusstraat op de Straelseweg. Galerie Tuur ligt dan aan de linkerkant (nr.77).

Met de auto:

Zorg dat u de snelweg A67 richting Venlo rijdt. Neem dan de afslag "Venlo-Noord" en "Velden" (afslag 40). Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf richting Venlo. Bij het derde stoplicht rechts en dan meteen links (Veldenseweg). Deze weg volgen en dan komt u via twee kleine rotondes (bij beide recht door) op de Straelseweg. Galerie Tuur ligt dan aan de rechterkant (nr. 77).

 
 
 
Galerie Tuur
 
In gallery Tuur, Straelseweg 77 in Venlo, you can take a look at an exhibition of expressive artists Yvonne Rooding and Arjen Markenstein. The gallery can be visited at Saturdays between 14.00 hours and 17.00 hours or by appointment.
 
Gallery Tuur exhibits, among other things, paintings, silk screen prints and ceramic sculptures.

Last new works of the artists will always be exhibited first in gallery Tuur.

 
For those who would like to get an early taste of the above mentioned artists’ work, can find what they need on the internet and are more than welcome in the virtual Gallery Q. Here you can find the work of a former period, which is presented in a playful way.

Yvonne Rooding

Through the years there’s a development to be seen in Rooding’s works, from which a clear style of painting originated, by which the innocent spectator can easily be misled. The paintings are asking to be looked at twice, before there is sensed what is being portrayed.

Rooding characterises her style as 'ethereal abstract', but the abstract turns out better than expected. Clear shapes, which calls for associations with waves, spirals, fire or even DNA-structures are to be recognised in the work. These are the symbols that she uses as a metaphor to work out concepts of love, manipulation, integration, contact or removal.

The use of colour is often the key to recognition and that differs from soft harmonic to bright and passionate, according to the elaborated theme. Furthermore the material is original. The use of rubber and other mixed techniques causes surprising images.

Visit the website of Yvonne Rooding. Click here.

Arjen Markenstein

In Markenstein’s sculptures, religion and eroticism form a thread. In the ceramic work heavenly and earthly elements are being joined with each other. This leads to a clear symbolism with a tension between sacral and worldly.

Markenstein’s accents are to be found in breaking through stereotypes, which he converts, alternately humorous, critical or cynical into a new sculpture. Sculptures with wings, guns, which point to the ground, red shoes under a habit. These are just a few examples. Symbolism, which strikes you as being real – or is it the other way around?

The sculptures are being build up out of thin plates of clay, which are being formed by pushing in or knocking and tapping. Because of that each and every work is unique. If you take a close look, you can see Markenstein’s indispensable fingerprints on it. He doesn’t polish the surface on purpose, in order to stress the power and the tension of the skin, becoming even more visible by waxing it in with oxides.

Galerie Tuur
Straelseweg 77
NL-5911 CM  Venlo
The Netherlands
Tel. +31 (0)77-3513908 or +31 (0)77-3516861
Email: galerietuur@yvonnerooding.com